Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Катя Георгиева Йорданова
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: "Смяна на предназначение на втори етаж в стаи за гости и апартаменти и реконструкция на съществуваща покривна конструкция с цел усвояване на подпокривно пространство".

Местоположение: кв. 194, УПИ XV, образуван от имот № 405 по ЗРП на гр. Исперих, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 02. 2022 г.