Обява за наличие на инвестиционно предложение

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
от инж. Белгин Фикри Шукри
Кмет на община Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Уличен водопровод с дължина 80,0 м. по ул. "Оборище" от о.т. 47 до т. 1 (същ.  в-д АЦ ф 80 мм, северно от о.т. 47), с. Подайва, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 03. 2022 г.