Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от МИТАТ МУСТАФА ИДРИЗ
с. Духовец, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Смесен магазин - УПИ IV - 290, кв. 53 - с. Духовец, общ. Исперих".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 03. 2022 г.