Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Ерай Ерджан Али
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На  основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 24, УПИ XXVIII-2221.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 03. 2022 г.