Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от ”ТЕХНО-1988” ЕООД
гр. Исперих, ж.к. "Васил Априлов", бл. 9, Вх. Б, Ет. 4, Ап. 10

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/200З год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за закупуване и монтаж на оборудване за автомивка с 4 броя клетки на самообслужване.

За осигуряване на нормалната работа на обекта ще бъде закупена и инсталирана 1 брой машина за разваляне на банкноти в монети.

Оборудването ще се монтира в новоизграждащата се автомивка с адрес: община Исперих, град Исперих., п. код. 7400, ПИ 328.27.189, масив 27, м. ”Коджа Екенлик” по КККР на гр. Исперих, одобрен със Заповед РД-18-94/14.02.2019 г. на ИД на АГКК.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, ”Придунавски булевард”, No 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 03. 2022 г.