Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

И Н ФО Р М А Ц И Я

за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ  3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г.

І. Информация за контакт с възложителя

Възложител:

„ГОЛД БАРН“ ЕООД

ЕИК:

204 243 820

Адрес за кореспонденция:

с. Гецово, община Разград, ул. Пейо Яворов № 7

e-mail:

yosifyorgov@abv.bg

Управител:

Йосиф  Йоргов, тел. 0878 511 059

                                                                                                                                                         

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.

  1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение се състои в:

«Изграждане на енергоефективна птицекланница в ПИ с идентификатор 34103.45.24 в Стопански двор на с. Йонково, община Исперих, област Разград“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за месодобив и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди.

В кланицата ще се колят до 2000 птици/час.  Ефективен работен капацитет при 8 часов режим възлиза на 8 часа х 2000 пилета = 16 000 п/д х 1,5 кг средно трупно тегло = 24 тона/ден.

...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 03. 2022 г.