Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
От ДЖЕЙСУН МУСТАФА ХАСАН
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр .25/2003 г./

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект: "Триетажна сграда — поетапно изграждане: Първи етаж за обществено обслужване /търговски обекти/ - първи етап; Втори и трети етаж за жилища — втори етап — УПИ 1—376, кв. 184, ЕКАТТЕ 32874 — гр  Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, пк 7000, гр. Русе, бул. ”Придунавски” № 20.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 04. 2022 г.