Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Ридван Рамадан Амза
с. Китанчево, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003 год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект „ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с. Китанчево, кв. 54, УПИ II-704.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — гр. Русе , ”Придунавски булевард” № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 04. 2022 г.