Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Ивайло Тошев Петков - Управител на "Сънрайс Електрик" ООД
град София

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 МВт в гр. Исперих, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2022 г.