Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Севгин Гюледжан Мехмед
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. "Добруджа", № 2

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003 год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект „СМЕСЕН МАГАЗИН“ - гр. Исперих, кв. 94, УПИ XXVI-1622“ 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — гр. Русе , ”Придунавски булевард” № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2022 г.