Система за определяне на резултатите на кандидатите – участници в конкурс за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“

Лого на Община Исперих

Система за определяне на резултатите на кандидатите – участници в конкурс за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси“ при Община Исперих, обявен със Заповед № 277/15.04.2022г.  на Кмета на Община Исперих 

1. Конкурсът за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси“ при Община Исперих се провежда чрез писмен изпит – тест и интервю, от Конкурсната комисия.
2. Двадесет и четири часа преди датата на провеждане на конкурса, Комисията изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.
 3. Броят на въпросите в теста е 20 (двадесет).
 4. За всеки верен отговор се присъжда 1 (една) точка. Максимален брой точки 20 (двадесет).
 5. Тестът включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в областта на: Закона за общинската собственост; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закона за държавния служител; Закона за администрацията; Закон за собствеността; Правилник за вписванията;  Закон за управление на етажната собственост; Закон за устройство на територията; Административнопроцесуален кодекс; Закон за концесиите; Закон за арендата в земеделието; Закон за достъп до обществена информация; Закон за опазване на земеделските земи; Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
6. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 15 (петнадесет) точки.
7. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
8. Председателят на конкурсната комисия запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите непосредствено преди започването на писмения изпит - тест.
9. Решаването на теста е анонимно, като всеки кандидат попълва формуляр по образец, който се запечатва в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име. Решеният тест заедно с малкия плик се поставят в големия и се запечатва. Конкурсната комисия осигурява листове, които са подпечатани с печата на администрацията, в която е конкурсната длъжност, за решаването на теста.
10. Отварянето на плика - малък формат, става, след като тестът или писмената разработка са оценени от проверяващите, и срещу името на кандидата се отбелязва резултатът.
11. Продължителността за решаване на теста е 1 (един) астрономически час.
12. Проверката на теста се извършва от цялата комисия, веднага след приключване работата на кандидатите.
13. Кандидатите, постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез писмено  съобщение, което следва да бъде поставено на входа на Заседателната зала на Община Исперих.
14. Коефициентите, с които се умножават резултатите на кандидатите са, както следва:
- резултат от теста - коефициент 3;
- резултат от интервюто - коефициент 5.
15. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл., като преди интервюто кандидатите подписват формулярите за оценка.
16. Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
17. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири), а максималния резултат е 5 (пет) по петобалната система.
18. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при теста и от интервюто, умножени с коефициентите по т.14.
19. Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл.
20. При равен резултат комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификационна степен и придобита допълнителна квалификация.
21. Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати.
22. При условията и в сроковете на ЗДСл. комисията представя на Органа по назначаването протокол за проведения конкурс и всички документи на класираните кандидати.
23. В срока по т. 22 класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на Община Исперих при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Настоящата система за определяне на резултатите на кандидатите – участници в конкурс за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси“ при Община Исперих, обявен със Заповед №277/15.04.2022г. на Кмета на Община Исперих, е съставена на проведено заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №279/15.04.2022г. на Кмета на Община Исперих и в съответствие с Протокол № 1/04.05.2022 г. на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗАПОВЕД №279/15.04.2022г.
Инж. Ибрахим Мемиш – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси“ при Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2022 г.