Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

 На основание чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.41,ал.1 и чл.43,ал.5 от Закона за горите,  чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 347 по Протокол № 43 от 12.05.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед № 361/01.06.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следният поземлен имот :

1. .Поземлен имот №07452.7.118  по кадастралната карта на с.Бърдоква, находящ се в с.Бърдоква, местност „Таушанлък“, с начин на трайно ползване  нива  и с трайно предназначение на територията Горска с площ 109 919 кв.м, категория – трета, при граници на имота: имоти  с № 07452.7.57; № 07452.7.14 и № 07452.7.13, съгласно Акт № 7080 от 10.02.2022г. за публична общинска собственост. 
2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 6 046,00 лева.
3. Стъпка за наддаване в размер на 302,00 лева. 
4. Депозит за участие в търга  в размер на 605,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 14.06.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF
За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2022 год.(вторник).

  II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.06.2022г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2022г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.06.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 06. 2022 г.