Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 365/03.06.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Белинци

03472.19.3

нива

6528 от 31.10.2017г.

26 893

1 479

145

200

2

с.Белинци

03472.32.4

Др.вид трайно  насаждение

6527 от 31.10.2017г.

58 213

3 202

320

350

3

с.Белинци

03472.32.5

Др.вид трайно  насаждение

6526 от 31.10.2017г.

62 993

3 465

345

400

4

с.Вазово

10015.11.54

нива

5405 от 15.03.2013г.

2 284

126

12

50

5

с.Голям Поровец

15953.35.48

Др.вид нива

5932 от 19.08.2015г.

2 020

111

11

50

6

с.Духовец

24150.21.21

нива

4200 от 05.08.2016г.

1 507

83

8

50

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 15.06.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  23.06.2022 год.(четвъртък).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 24.06.2022г. (петък) от 9.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 23.06.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.
4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 06. 2022 г.