Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 365/03.06.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :
 

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

гр.Исперих

32874.18.101

нива

1221/28.07.2003г.

3 001

165

 16

 50

2

гр.Исперих

32874.9.17

лозе

6672/25.04.2018г.

974

54

 5

 50

3

гр.Исперих

32874.9.96

нива

6671/25.04.2018г.

2 526

139

 13

 50

4

гр.Исперих

32874.9.97

нива

7062/08.12.2021г.

2 111

116

 11

 50

5

гр.Исперих

32874.9.98

изост.

нива

7063/08.12.2021г.

5 792

319

 31

 50

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 15.06.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF
За повторен търг до 15.00 часа на  23.06.2022 год.(четвъртък).
 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 24.06.2022г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 23.06.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 06. 2022 г.