Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 365/03.06.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Йонково

34103.33.259

нива

2665/30.08.2017г.

1 492

82

8

50

2

с.Йонково

34103.7.9

нива

2583/11.09.2017г.

1 015

56

5

50

3

с.Йонково

34103.29.238

нива

2643/28.07.2017г.

5 931

326

32

50

4

с.Йонково

34103.32.556

нива

2662/30.08.2017г.

1 903

105

10

50

5

с.Йонково

34103.32.557

нива

2663/30.08.2017г.

3 690

203

20

50

6

с.Йонково

34103.32.558

нива

2664/30.08.2017г.

760

42

4

50

7

с.Китанчево

37010.11.16

нива

5231/08.02.2013г.

494

27

2

50

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 20.06.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF
За повторен търг до 15.00 часа на  27.06.2022 год.(понеделник).
 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2022г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 28.06.2022г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.06.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 27.06.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 06. 2022 г.