Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 376/09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач. наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депозит в лв.

1

с.Лудогорци

24116.7.403

нива

7133/24.02.2022г.

504

28

2

50

2

с.Лудогорци

24116.7.425

нива

7132/24.02.2022г.

482

26

2

50

3

с.Лудогорци

24116.4.140

нива

7130/24.02.2022г.

1 707

94

9

50

4

с.Лудогорци

24116.4.139

нива

7134/24.02.2022г.

1 851

102

10

50

5

с.Лудогорци

24116.1.39

нива

7131/24.02.2022г.

1 288

71

7

50

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 20.06.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  27.06.2022 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2022 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 28.06.2022 г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.06.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 27.06.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 06. 2022 г.