Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 375/09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Лъвино

44358.2.179

нива

2778/30.03.2017г.

786

43

4

50

2

с.Лъвино

44358.2.178

нива

2777/23.03.2017г.

405

22

2

50

3

с.Лъвино

44358.2.165

Друг

вид земя

6298/04.11.2016г.

1 746

96

9

50

4

с.Подайва

56945.80.14

нива

5608/11.10.2013г.

1 337

74

7

50

5

с.Райнино

61875.23.20

Друг

вид нива

5120/14.03.2012г.

1 826

100

10

50

6

с.Райнино

61875.13.12

Друг

вид нива

6536/21.11.2017г.

29 985

1 650

165

200

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 22.06.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF .

За повторен търг до 15.00 часа на  29.06.2022 год.(сряда).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.06.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 22.06.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 29.06.2022 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 06. 2022 г.