Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин
Началник отдел “Териториално и селищно устройство” При Община Исперих

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейност и технологии (ДВ, бр. 25/2003г, )

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект:  “Реконструкция и рехабилитация на ул."Захари Стоянов"  в с. Старо селище, Община Исперих".

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички , които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, ПK 7400

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 06. 2022 г.