Нов прием на срочна служба в доброволния резерв

ОБЯВА
за нов прием на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ "Васил Левски" в гр. Велико Търново и Факултет по "Артилерия, ПВО и КИС" в гр. Шумен

        Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени общо 150 (сто и петдесет) места за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на длъжности „младши специалист" в НВУ „Васил Левски" гр. Велико Търново -120 (сто и двадесет) места и 30 (тридесет) места за „младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана" във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС" гр. Шумен, със срок на службата до 6 /шест/ месеца.
За времето на службата е осигурено настаняване, безплатно медицинско обслужване, месечно възнаграждение и осигуровки от министерството на отбраната.
Работещите се ползват с правото на неплатен отпуск от работодателя.
Срок за подаване на документи до 06.07.2022 г. във Военните окръжия по постоянен адрес на кандидата, като срочната служба в доброволния резерв следва да започне на 07.09.2022 г. с одобрените кандидати отговарящи на изискванията на чл.59б от ЗРВСРБ.

Допълнителна информация можете да получите в офиса за военен отчет в Община Исперих.

17. 06. 2022 г.