Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 388 от 15.06.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 115 от Закона за горите, чл. 38, чл. 49, ал. 1, т. 5 и чл. 15 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии — държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 349 по Протокол № 43/12.05.2022 год. на Общински съвет — Исперих

НАРЕЖДАМ

I. Откривам процедура - ОТКРИТ КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на добив и транспортиране до краен получател от гори — общинска собственост от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии — държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, при следните условия:

 1. Адрес на възложителя: Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр. 124, факс - 08431/ 21-84, електронен адрес isperih@isperih.bg, упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: инж. Никола Николов — лесовъд към община Исперих - телефон за контакти: 0887160603.
 2. Вид на конкурса: ОТКРИТ КОНКУРС за Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на добив и транспортиране до краен получател от гори - общинска собственост за Обект № 1 с подотдели: 1073-б/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав“ район Исперих, с. Голям Поровец.

Размерът на гаранцията за участие трябва да бъде внесен до 15 часа на 11.07.2022 г., а за повторния конкурс до 15 часа на 18.07.2022 година по банковата сметка на община Исперих. Сумарният - депозита (за продажба, добив и транспорт) е в размер на 5254 (пет хиляди двеста петдесет и четири) лева и следва да се внесе по сметка на Община Исперих BIС: RZBBBGSF, IBAN: BG 24 RZBB91553300192907 при „Райфайзенбанк” ЕАД. Размерът на гаранцията за участие по дейности е както следва:

 • за продажба на стояща дървесина 4674 (четири хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева;
 • за добив — 290 (двеста и деветдесет) лева;
 • за транспорт — 290 (двеста и деветдесет) лева.

 

3. Предмет на процедурата:

Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до кметства от Община Исперих и други обществени организации по списък, предоставен от Община Исперих за Обект 1 с подотдели: 1073 — б/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав“ район Исперих, с. Голям Поровец.

4. Стойност на обекта:

Начални цени по дейности:

 • за продажба на стояща дървесина — 93480 (деветдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС;
 • за добив — 5796 (пет хиляди седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС;
 • за транспорт - 5796 (пет хиляди седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.

 

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности:

 • за количествата за продажба на стояща дървесина — 30.12.2022 г.;
 • за количествата за добив — 30.09.2022 г.;
 • за количествата за транспорт - 30.09.2022 г.

 

6. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса:

В конкурса могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии — държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата.

6.1. Участниците подават заявление по образец, в което посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса. Към заявлението прилага:

1. декларация, че кандидатът е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект и че НЕ е:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) свързано лице по смисъла на §1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
з) няма парични задължения към община Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
2. Копие от документ за закупена конкурсна документация;
3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;
4. Копие от удостоверение по чл. 2З5 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото кандидата има сключен трудов договор;
5. Административни сведения;
6. Декларация за запознаване с конкурсната документация и оглед на обекта;
7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява юридическо лице или едноличния търговец.

6.2. Плик ”Ценово предложение”, съдържащ ценово предложение — по образец.
6.3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии — държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

 1. Заявление по чл. 38, ал. 4 от Наредбата, подадено в Община Исперих до 1.Х.2021 г.
 2. Декларации — Приложения 1, 2 и 3, доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 115 , ал. 1 ,т. 1 от ЗГ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата:
 • Осъществява дейността си и има складова или преработвателна база на територията на Община Исперих;
 • Разполага минимум с два моторни триона за сеч и първична обработка на дървесината;
 • Разполага с минимум два трактора или високо проходими автомобили за извоз на дървесината до временен склад . Прилагат се Регистрационните талони.
 • Разполага с минимум два автомобила, снабдени с GPS — устройства за транспорт на дървесината. Прилагат се Регистрационните талони.
 • Разполага с минимум една машина за преработка на дървесината- банциг или гатер.
 • Има назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дейността — добив, извоз и преработка на дървесината. Прилагат се и Заверени в НОИ — Разград актуални Трудови договори.

Не се допуска до участие в конкурса участник, който не е регистриран в Търговския регистър и не представи всички изискуеми документи съгласно настоящата заповед и тръжната документация.

7. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта. В срок от три работни дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилия участник трябва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по следната банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.
Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

8. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни.

9. Критерии за класиране на офертите: Предложенията на участниците ще се оценяват и класират по критерии: икономически най-изгодна оферта, както следва:

Офертите, се оценяват по следната формула:

К = (А/А макс).80 + (В мин./В).10 + (С мин./С).10

Където:
К — комплексна оценка;
А — предложена от участника цена за продажба на дървесина на корен;
А макс. — предложена най-висока цена за продажба на дървесина на корен;
В мин. — предложена най-ниска цена за извършване на дейността добив;
В — предложена цена от съответния участник за извършване на дейността добив;
С мин. — предложена най-ниска цена за извършване на дейността товарене, разтоварване и транспортиране;
С — предложена цена от съответния участник за извършване на дейността товарене, разтоварване и транспортиране.

Конкурсът се печели от участникът с най-висока комплексна оценка.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс: Конкурсните документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се закупят до 15.00 часа на 11.07.2022 г. (за повторен конкурс до 15.00 часа на 18.07.2022 г.), от деловодството на Община Исперих или да се изтеглят от сайта на Община Исперих, а цената да се заплати по следната банкова сметка на Община Исперих: BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG32RZBB91558400192900 „Райфайзенбанк“ ЕАД, вид плащане 447000.

11. Място и срок за подаване на офертите: Всички документи, описани в конкурсната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 12.07.2022 г., а за повторния конкурс — до 12 часа на 19.07.2022 г. в ЦАО на Община Исперих, ул. „Васил Левски” № 70. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция и телефон.

При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат за участие в конкурса и се връщат незабавно на участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

12. Конкурсът ще се проведе на 12.07.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2 при условията и по реда на чл. 15 - 24 и чл. 29 - 33 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии — държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти.

Определям дата 19.07.2022 г. (вторник) от 14:00 часа за провеждане на евентуален повторен конкурс. Повторният конкурс ще се проведе на същото място при същите условия.

II. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. до деня преди конкурса след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени конкурсни документи.

III. Утвърждавам конкурсна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

1. Препис от настоящата заповед.
2. Проекто - договор.
3. Условия за участие в конкурса.
4. Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.
5. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса.
6. Заявление за участие в конкурса по образец.
7. Декларации и административни сведения по образец.
8. Карнет — описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).
9. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета (по насаждения от обектите).
10. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

IV. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора участникът представя:

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

V. Настоящата Заповед да бъде обявена най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул. „В.Левски” № 70, ет. 2 и на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС „Сеслав”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ      /п/
Кмет на Община Исперих

20. 06. 2022 г.