Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Инвестиционното предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община Исперих“ предвижда изграждане на съоръжение за производство на електрическа енергия чрез трансформация на слънчевите лъчи в електрически ток. Трансформацията се извършва посредством употребата на соларни панели. При процеса на производство на електричество чрез фотоволтаичната технология се използват естествените дадености на слънчевите лъчения, без да е необходимо наличието на горивни процеси или процеси, отделящи вещества в атмосферата. Поради това, производството на електрическа енергия чрез фотоволтаични технологии е едно от най-екологично чистите и щадящи околната среда производства. В резултат на това отделянето на въглеродни емисии в атмосферата е сведено до нулеви нива.

Качеството „възложител“ на инвестиционното предложение на „Сънрайс Електрик“ ООД възниква по силата на Решение № 321 по протокол № 39 от проведено на 24.02.2022 г. заседание на Общински съвет – Исперих. Със същото на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Исперих е дал предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД, ЕИК 206798201 за изграждане на обект - фотоволтаична електрическа централа върху поземлен имот № 32874.13.171 с начин на трайно предназначение - земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствени, складов обект с площ 114 376 кв. м., с местонахождение в гр. Исперих, местност „Мезар къшла“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 7097 от 09.02.2022 г. Със същото решение е прието, че учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД следва да се извърши след влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване в поземлен имот № 32874.13.171 по кадастрална карта на гр. Исперих. Определен е и срок на валидност на предварителното съгласие от 24 месеца от влизане в сила на цитираното решение на ОбС – Исперих. ОбС – Исперих е дал съгласие кметът на общината да упълномощи на основание чл. 62, ал. 8 от ЗЕ във връзка с приложимите процедури по ЗУТ, ЗЕ и другите приложими закони и подзаконови нормативни актове.

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 06. 2022 г.