Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Валери Юлиянов Дамянов от гр. Варна, община Варна, област Варна с административен адрес: ул. „Македония ” № 87 вх. А, ет.1, ап.1

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение за изработване на ПУП [подробен устройствен план/ - план за регулация и план за застрояване на част от кв. 41 [УПИ V7/ по действащия застроително - регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 63/07.04.1987 год. на Председателя на Окръжен Народен съвет — гр. Разград. Имотьт е с идентификатор 72578.503.7 според КК и КР на с. Тодорово, одобрени със Заповед РД — 18-110 от 07.12.2021 год. на ИД на АГКК.

За разработваната територия е определена зона, съгласно чл. 16 т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като Жилищна, с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм) и градоустройствени параметри: плътност на застрояване — до 60 %, Кинт.- до ,2.

С изменението на подробния устройствен план се предвижда обособяване на два урегулирани поземлени имоти, като кадастралните им граници ще съвпаднат с вътрешните регулационни линии и ще бъдат отредени за индивидуално жилищно строителство и „За обществено и делово обслужване”, което е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 17 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Не се предвижда промяна на действащата улична регулация.

За новообразувания УПИ, който ще бъде с установено предназначение, ще бъдат определени градоустройствени параметри: плътност на застрояване — 60%; Кинт.=1 ,2; Позел.= 40%

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Разград или в РИОСВ - Русе, ”Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2022 г.