Проект за изменение на ПУП-ПР - с. Малко Йонково

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 449/08.07.2022 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-754/07.07.2022 г. от Мехмед Осман Мехмед, приложените към тях документи за изменение на действащия план за регулация, становище на гл. архитект на Община Исперих от 07.07.2022 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124a, ал. 2 от ЗУТ и по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план — план за регулация) одобрен със /Заповед Решение/ № 62/07.04.1987 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ III, УПИ IV и УПИ V в квартал 80 по ПУП, (землището на) с. Малко Йонково, Община Исперих, /ПИ № 50512.501.645/.
Разрешавам заявителят Мехмед Осман Мехмед, да възложи за собствена сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и при необходимост да се съгласува от възложителя със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества — "Енерго-Про Мрежи",  "ВиК", по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, а разработката на окончателния проект с РИОСВ.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ      / п /
Кмет на община Исперих
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 07. 2022 г.