Проект за изменение на ПУП-ПР - с. Тодорово

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 451/08.07.2022 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. № УТ-747/06.07.2022 г. от Валери Юлиянов Дамянов, приложените към тях документи за изменение на действащия план за регулация и застрояване, становище на гл. архитект на Община Исперих от 07.07.2022 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/, одобрен със / Заповед Решение/ № 63/07.04.1987 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ V-7 в квартал 41 по ПУП, /землището на/ с. Тодорово, Община Исперих, /ПИ № 72578.503.7/.

Разрешавам заявителят Валери Юлиянов Дамянов да възложи за собствена сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и при необходимост да се съгласува от възложителя със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества - "Енерго-Про Мрежи",  "ВиК", по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, а разработката на окончателния проект с РИОСВ.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 07. 2022 г.