Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О    Б    Я    В    А

            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на община Исперих  и в изпълнение на Решение №334 по Протокол №41 от 31.03.2021г. на ОбС - Исперих 

О Б Я В Я В А

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните имоти:

Местонахож-дение

АПОС

Имот №

Площ в дка

Нач.год.

Цена/лв

Стъпка за

над./ лв

1

с. Бърдоква

7114/15.02.2022г.

№07452.8.52

46,871

375,00

19,00

2

с. Вазово

3659/28.03.2016г.

№10015.100.87

250,000

2 000,00

100,00

3

с. Печеница

7084/26.01.2022г.

№56232.16.56

250,000

2 000,00

100,00

4

с. Подайва

3119/31.05.2026г.

№56945.25.126

31,628

253,00

13,00

5

с. Подайва

3133/17.05.2016г.

№56945.32.164

65,774

526,00

26,00

6

с. Подайва

6575/14.02.2018г.

№56945.40.149

21,351

171,00

9,00

7

с. Подайва

6579/15.02.2018г.

№56945.64.178

22,702

182,00

9,00

8

с. Подайва

3157/17.05.2016г.

№56945.68.90

145,367

1 163,00

58,00

 

Депозит за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, който се внася до 15.00 часа на 13.07.2022г. (сряда) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: IBAN: BG24RZBB91553300192907, BIC: RZBBBGSF, БАНКА: Райфайзенбанк (България) ЕАД. За повторен търг до 15.00 часа на 20.07.2022г. (сряда).

II. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 14.07.2022г.(четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул.”Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
Повторен търг ще се проведе на 21.07.2022г.(четвъртък) от 10:00 часа при същите условия.
Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20,00 (двадесет) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 13.07.2022г.(сряда), а за повторен търг до 15:00 часа на 20.07.2022г.(сряда) от деловодството на община Исперих.   
Оглед на  имота  може да се направи по местонахождение на имота, всеки работен ден от седмицата от 8:00 до 17:00 часа.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2022 г.