Обява за наличие на инвестиционно предложение

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
от инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН
Началник-отдел "Териториално и селищно устройство"
при Община Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, км. 138 по плана на гр. Исперих".

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400 или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2022 г.