Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл. 35а, ал. 1 от ЗОС, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т.3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 372 по Протокол № 46 от 30.06.2022 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 479/20.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти :

№ на имота и АОС

НТП

Площ в кв.м

Нач.тр. продажна цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

№045034 с АОС №1904/12.03.2008г.

Изоставена нива

1 298

1 298,00

 65,00

130,00

2

№045035 с АОС №1831/10.12.2007г.

Изоставена

нива

780

780,00

 40,00

 80,00

3

№045037 с АОС №1909/12.03.2008г.

Изоставена  нива

1 246

1 246,00

 62,00

 125,00

4

№045039 с АОС №1903/12.03.2008г.

Изост.тр. насаждения

925

925,00

 46,00

 93,00

5

№045041 с АОС №1906/12.03.2008г.

Изоставена нива

655

655,00

 33,00

 66,00

6

№045061 с АОС №1907/12.03.2008г.

Изоставена нива

378

378,00

 20,00

 38,00

7

№045062 с АОС №1908/12.03.2008г.

Изост.тр. насаждения

346

346,00

 18,00

 35,00

8

№045063 с АОС №1910/12.03.2008г.

Изоставена нива

2 373

2 373,00

 120,00

238,00

9

№045064 с АОС №1833/10.12.2007г.

Изоставена нива

413

413,00

 21,00

 42,00

10

№045083 с АОС №1912/12.03.2008г.

Лозе

1 181

1 181,00

 60,00

 120,00

11

№045084 с АОС №1913/12.03.2008г.

 Лозе

1 005

1 005,00

 50,00

 100,00

12

№045087 с АОС №1914/12.03.2008г.

 Лозе

612

612,00

 31,00

62,00

13

№045134 с АОС №1855/11.12.2007г.

 Изоставена орна земя

276

276,00

 14,00

 28,00

14

№045155 с АОС №1924/12.03.2008г.

 Изоставена нива

268

268,00

 14,00

 27,00

15

№045175 с АОС №1925/12.03.2008г.

 Изоставена нива

634

634,00

 32,00

 64,00

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 08.08.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  15.08.2022 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 09.08.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2,  Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 16.08.2022 г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 08.08.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 15.08.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 07. 2022 г.