Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 377 от 30.06.2022 г. на ОбС  Исперих и Заповед № 481/21.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот № 44358.502.148 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 580 кв.м по кадастралната карта на с. Лъвино, ул. «Бузлуджа », община Исперих при граници и съседи: имоти с № 44358.502.405; № 44358.502.406; № 44358.502.628; № 44358.502.629; № 44358.502.615; № 44358.502.613;  № 44358.502.149 и №44358.502.616, съгласно АЧОС № 6562 от 07.02.2018г.  

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 169,80  лева.  

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 110,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 220,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

2.1. Поземлен имот № 61875.33.349 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 966 кв.м по кадастралната карта на с.Райнино, ул. «Опълченска », община Исперих при граници и съседи: имоти с № 61875.33.350; № 61875.33.427; № 61875.33.348  и №61875.33.506, съгласно АЧОС № 6436 от 15.05.2017г.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 925,00 лева.  

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 150,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга в размер на 300,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

3.1. Поземлен имот № 61875.33.350 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 298 кв.м по кадастралната карта на с. Райнино, ул. «Опълченска », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 61875.33.352; № 61875.33.351; № 61875.33.427; № 61875.33.349; № 61875.33.506 и №61875.33.346, съгласно АЧОС № 7050 от 28.10.2021 г.

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 939,00   лева.  

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 400,00  лева, който се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

4.1. Поземлен имот № 61875.33.590 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 411 кв.м по кадастралната карта на с.Райнино, ул. «Пирин », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 61875.33.420; № 61875.33.286; № 61875.33.284; № 61875.33.283; № 61875.33.282  и №61875.33.285, съгласно АЧОС № 7142 от 21.03.2022г.     

4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 282,00 лева.  

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 215,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга в размер на 430,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

5.1. Поземлен имот  № 38296.501.8 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 096 кв.м по кадастралната карта на с. Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 38296.501.276; № 38296.501.10; № 38296.501.68; № 38296.501.55; № 38296.501.70  и №38296.501.59, съгласно АЧОС № 7148 от 03.05.2022 г.     

5.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 066,00  лева.  

5.3.Стъпка за наддаване в размер на 160,00 лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 310,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

6.1.Поземлен имот №38296.501.10 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 143 кв.м по кадастралната карта на с. Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 38296.501.62; № 38296.501.66; № 38296.501.68; № 38296.501.55; № 38296.501.8; № 38296.501.60  и №38296.501.276, съгласно АЧОС № 7149 от 03.05.2022 г.     

6.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 186,00   лева.  

6.3.Стъпка за наддаване в размер на 160,00 лева.

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 320,00  лева, който се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

7.1. Поземлен имот № 38296.501.59 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 332 кв.м по кадастралната карта на с. Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 38296.501.276; № 38296.501.8; № 38296.501.55; № 38296.501.70; № 38296.501.16  и №38296.501.6, съгласно АЧОС № 7147 от 03.05.2022 г.     

7.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 735,00  лева.

7.3.Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.

7.4. Депозит за участие в търга в размер на 380,00  лева, който се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

8.1. Поземлен имот № 38296.501.62 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 608 кв.м по кадастралната карта на с. Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, при граници и съседи: имоти с № 38296.501.66; № 38296.501.68; № 38296.501.10; № 38296.501.276 и №38296.501.60, съгласно АЧОС № 7150 от 03.05.2022 г. 

8.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 476,00  лева.  

8.3.Стъпка за наддаване в размер на 230,00 лева.

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 450,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.08.2022 год.(сряда).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 04.08.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 11.08.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 03.08.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 10.08.2022 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 07. 2022 г.