Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Разград

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Регионална здравна инспекция – Разград

З А П О В Е Д
№ РД-01-73/21.07.2022 год.

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Разград за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. вкл., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, градски транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 1.

2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

6. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Заповедта да се съобщи на директора на ОД на МВР-Разград, кметовете на общините и областния управител на област Разград - за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Разград.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Регионалната здравна инспекция – Разград.           

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Разград пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Заповедта подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението ѝ.

Д-Р Ася ГЕНЕВА
Директор на РЗИ - Разград

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 07. 2022 г.