Заповед № 488 от 25.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 488 от 25.07.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. N2 УТ-747 от 06.07.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ V-7 в квартал 41 по плана на с. Тодорово и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 07.07.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед N2 451 от 08.07.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ (план за регулация и застрояване), приет на ОЕСУТ с протокол N2 З, т. З от 21.07.2022 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ .

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:
I. ПУП — ПР /план за регулация/ на УПИ V-7 в квартал 41 по плана на с. Тодорово ШИХ272578.50З.7/, като се обособят две нови УПИ, които получават нови идентификатори УПИ XV-380, предвиден за „Обществено и делово обслужване” и УПИ XVI-381, предвиден „За нискоетажно жилищно строителство'% съгласно приложения проект.
II. ПУП - ПЗ [план за застрояване/ на УПИ XV-380 и УПИ ХМ-381 в квартал 41, с. Тодорово, съгласно приложения проект.

 

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 07. 2022 г.