Заповед № 491 от 26.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 491 от 26.07.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-754 от 07.07.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ III, УПИ IV и УПИ V в квартал 80 по плана на с. Малко Йонково и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 07.07.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 449 от 08.07.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 4 от 21.07.2022 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 

ОДОБРЯВАМ:
Изменението на ПУП — ПР /план за регулация/ на УПИ III, УПИ IV и УПИ V в квартал 80 по плана на с. Малко Йонково /ПИ № 50512.501.645/, като се обособят нови три УПИ, които получават нови идентификатори УПИ III-932, УПИ IV-933 и УПИ V-644, предвидени „За нискоетажно жилищно строителство“, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 07. 2022 г.