Заповед № 492 от 26.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 492 от 26.07.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1649 от 11.11.2021 г., с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ 1-1486 в квартал 126 по плана на гр. Исперих и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 25.11.2021 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 885 от 30.11.2021 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ (план за регулация и застрояване), приет на ОЕСУТ с протокол № З, т. 2 от 21.07.2022 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 1З6, ал. 1 от ЗУТ 

ОДОБРЯВАМ:


Изменението на:
1. ПУП — ПР /план за регулация/ на УПИ 1-1486 в квартал 126 по плана на гр. Исперих /ПИ № З2874.502.1486/, като се обособи ново УПИ, предвиден „За Автосервиз“, съгласно приложения проект.
2. ПУП — ПЗ /план за застрояване/ на УПИ 1-1486 в квартал 126 по плана на гр. Исперих, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 07. 2022 г.