Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложени
е

МЕХМЕД от с. Печеница, общ. Исперих има следното инвестиционно предложение: Изготвяне на инвестиционен проект за "Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко" в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на село Печеница, община Исперих, област Разград.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение: Мехмед е собственик на поземлен имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на село Печеница, местност "Айвалък" - стопански двор, община Исперих, обл. Разград. Парцелът е с площ от 1408 кв.м. - незастроен.
....

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 07. 2022 г.