Заповед за състава на комисии на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 72б от ППЗСПЗЗ - за ръководене сключването на споразумението между собственици и/или ползватели

ЗАПОВЕД
№ РД-07-32 от 01.08.2022 год.
град Разград

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните комисии в състав:

За всяко от землищата на община Завет
Председател :Татяна Станчева Цонева - началник на Общинска служба по земеделие - Завет.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова - главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция “Земеделие” - Разград;
3. Началникът на СГКК — Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Зихние Джелил Исмаил - главен експерт в Общинска служба по земеделие  Завет;
2. Нела Ненова Маринова - главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция “Земеделие“ - Разград.

За всяко от землищата на община Исперих
Председател: Радостин Красимиров Иванов - началник на Общинска служба по земеделие - Исперих.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова — главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград;
3. Началникът на СГКК — Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Антоанета Славова Петкова - главен експерт в Общинска служба по земеделие - Исперих;
2. Нела Ненова Маринова - главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград.

За всяко от землищата на община Кубрат
Председател: Анелия Димова Каменова началник на Общинска служба по земеделие - Кубрат.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция “Земеделие” - Разград;
3. Началникът на СГКК — Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Николай Георгиев Георгиев - главен експерт в Общинска служба по земеделие - Кубрат;
2. Нела Ненова Маринова - главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие“ - Разград.

За всяко от землищата на община Лозница 
Председател: Мехмед Мустафов Капустрев - началник на Общинска служба по земеделие - Лозница.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова - главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция - Разград;
3. Началникът на СГКК - Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Айлин Феимова Якубова - главен експерт в Общинска служба по земеделие Лозница;
2. Нела Ненова Маринова - главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград.

За всяко от землищата на община Разград
Председател: Анета Николова Нецова - началник на Общинска служба по земеделие - Разград.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова - главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград;
3. Началникът на СГКК - Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Севил Мехмет Исмаил - главен експерт в Общинска служба по земеделие - Разград;
2. Нела Ненова Маринова — главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград.

За всяко от землищата на община Самуил
Председател: Кадир Юмер Сали - главен експерт в Общинска служба по земеделие - Исперих, офис Самуил.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова — главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград;
3. Началникът на СГКК — Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Нурай Закир Садула - старши експерт в Общинска служба Исперих, офис Самуил;
2. Нела Ненова Маринова — главен експерт в ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград.

За всяко от землищата на община цар Калоян
Председател: Шукрие Кязимова Керван - главен експерт в Общинска служба по  земеделие - Разград, офис цар Калоян.
Членове:
1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;
2. Йовка Симеонова Ангелова - главен директор на ГД "Аграрно развитие", Областна дирекция - Разград;
3. Началникът на СГКК - Разград или оправомощено от него длъжностно лице.
Резервни членове:
1. Анета Николова Нецова - началник на Общинска служба по земеделие - Разград;
2. Нела Ненова Маринова — главен експерт в ГД *Аграрно развитие“ , Областна дирекция Вемеделие” Разград. 

Със задача:
1. Да ръководят сключването на споразумението между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2022/2023 година.
2. Да съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви.
Комисиите следва да осъществят правомощията си по ЗСПЗЗ/чл.З7в, ал.1-4/ и съответните текстове от ППЗСПЗЗ.

Заповедта да се сведе до знанието на адресатите й за сведение и изпълнение по реда на чл.72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, като се публикува на интернет страниците на Областна дирекция "Земеделие" - Разград и съответните общини на територията на Разградска област и се обяви в сградите на общинските служби по земеделие и съответните кметства.

ИВАН БОРИСОВ       / п /
Директор на ОД "Земеделие" - Разград 
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 08. 2022 г.