Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А 

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 378 по Протокол № 46 от 30.06.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 511/02.08.2022 г. на Кмета на община Исперих  

О Б Я В Я В А 

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 9 броя помещения от масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно ползване „Сграда за детско заведение“ със застроена площ 492 кв.м, находяща се в с. Белинци, ул. „Ропотамо“ с площ на помещенията – 200,00  кв.м, с предназначение  – ателие за шивашки услуги, при начална месечна наемна тръжна цена в размер на 400,00 лева. Стъпка за наддаване в размер на 20,00 лева.
Депозит за участие в търга в размер на 400,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 22.08.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на 29.08.2022 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 23.08.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 30.08.2022 г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 22.08.2022 год.  а за повторен търг до 15.00 часа на 29.08.2022 год. от деловодството на община Исперих.    
4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.  
 
ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 08. 2022 г.