Заповед на Кмета на община Исперих за определяне за купувач на обект № 2

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 560/ 12.08.2022г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.23, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение № 349 по Протокол № 43/12.05.2022 год.  на Общински съвет – Исперих, във връзка със Заповед №478/20.07.2022г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с тайно наддаване за Продажба на стояща дървесина на корен от гори – общинска собственост за Обект № 2 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 10.08.2022г. на комисия назначена със Заповед №534/10.08.2022г. на Кмета на Община Исперих.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект №2 с подотдел: 1107 – з /68552.11.16 / на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Средоселци спечелилия търга - „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград, при предложена цена без ДДС в размер на 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева;

ІІ. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 11 000 (единадесет хиляди) лева, внесена гаранция за участие – 2 940 (две хиляди деветстотин и четиридесет) лева и разликата от тях – 8 060 (осем хиляди и шестдесет) лева.

2. В 5-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед купувачът следва да представи:

2.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата по техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;

2.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

2.3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон.

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

ІІI. На основание чл.22, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в 3-дневен срок настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

ІV. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването ѝ по реда на Административнопроцесуалния процес.

V. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов-лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

 

Инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

15. 08. 2022 г.