Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  Решение  № 389  по Протокол  № 47 от 28.07.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед №   578/16.08.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А 

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на:  
1.1. Поземлен имот  №56945.503.228 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 524 кв.м по кадастралната карта на с.Подайва, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 26 при граници и съседи: имоти с № 56945.503.227; № 56945.503.688; № 56945.503.229  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г. и скица №15-553132-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът представлява УПИ XI от квартал 52.   
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 лева без ДДС.  
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 98,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.09.2022 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  08.09.2022 год.(четвъртък). 
 2.1. Поземлен имот  №56945.503.229 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 524 кв.м по кадастралната карта на с.Подайва, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 28 при граници и съседи: имоти с № 56945.503.228; № 56945.503.688; № 56945.503.230  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4762 от 29.12.2010г. и скица №15-553134-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът представлява УПИ XII от квартал 52 
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 лева без ДДС. 
2.3.Стъпка за наддаване в размер на 98,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.09.2022 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. 
За повторен търг до 15.00 часа на  08.09.2022 год.(четвъртък). 
 
II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.09.2022г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих. 
2. Повторен търг да се проведе на 09.09.2022г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.09.2022г.  а за повторен търг до 15.00 часа на 08.09.2022 год. от деловодството на община Исперих.    
4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.  

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2022 г.