Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,   Решение  № 384  по Протокол  № 47 от 28.07.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед № 570/16.08.2022г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на:  
1. Поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909  кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ  341 кв.м. с начин на   предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец,  ул. „Димитър Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото,  при граници:   имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и № 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г. 
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 33 080,80 лева без ДДС. 
3.Стъпка за наддаване в размер на 335,00 лева.
4. Депозит за участие в търга  в размер на 3 308,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 07.09.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  14.09.2022 год.(сряда). 
 
II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 08.09.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 15.09.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00  лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих     всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 07.09.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 14.09.2022 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.  
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.  

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2022 г.