ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ИСКАНЕ за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

от Зейти Фераим Мехмед, с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов“ № 4, тел.: 087 828 8363
Лице за контакти: Анна Илиева Кулева, тел. 0878 55 77 79, e-mail: anikuleva@abv.bg

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

Искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на (ОВОС) за инвестиционно предложение Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко в поземлен имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.

24. 08. 2022 г.