ОБЯВА

ОБЯВА
от „Караджа — ФАГ” ООД  представлявано от Махмуре Самедин Хюсмен - Управител
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. ”Стефан Караджа", № 20

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно : СКЛАД за СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА и ИНВЕНТАР

Местоположение : гр. Исперих, Стопански двор  1, ПИ с идентификатор 32874.148.17

Всички, които желаят дя изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — гр. Русе , ”Придунавски булевард” 20 ПК 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 08. 2022 г.