Заповед № 592 от 29.08.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

ЗАПОВЕД 
№ 592 от 29.08.2022 г

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. .№ УТ-945/15.08.2022 г. от Нуртен Хасанова-н-к отдел „ОС”, приложените към тях документи за изменение на действащия план за регулация, становище на гл.архитект на Община Исперих от 18.08.2022 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.
На основание чл.44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и по смисъла на чл. 134, ал.2, т.б от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 53/29.01.2008 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ II-2683 в квартал 204 по ПУП, /землището на/ гр. Исперих-кв. „Запад”, Община Исперих.
Разрешавам заявителят Мергюл Нуртен Хасанова-н-к отдел „ОС”, да възложи изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и при необходимост да се съгласува от възложителя със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества — „ЕРП —Север Мрежи”, Image removed.ВиК”, по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ, а разработката на окончателния проект с РИОСВ.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал.б от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.
Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 08. 2022 г.