Заповед № 590 от 29.08.2022 г. за одобрение на ПУП

Заповед № 590 от 29.08.2022 г.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри -Кмет на Община Исперих след като разгледах заявление с вх.№ УТ-929/11.08.2022 г. от Александър Гаджаков — представител на „Север Сън” ЕООД, приложените към него документи за разработване на ПУП-ПЗ, във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя, становище на гл.архитект на Община Исперих от 18.08.2022 г. , във връзка с исканото разработване, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане на изработването на ПУП-ПЗ
На основание чл.44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 124а, ал. 7 и чл.134, ал.2, т.б от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ

 

Да се изработи ПУП/подробен устройствен план/ ПЗ -план за застрояване извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с индификатор №232874.201.9936, местност ”Пунар Екинлик” ЕКАТТЕ 32874, находящ се в землището на гр. Исперих, община Исперих .
Разрешавам заявителя Александър Гаджаков — представител на „Север Сън” ЕООД да възложи за собствена сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя със заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за одобряване.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал.б от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 08. 2022 г.