Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 331  по Протокол  № 41 от 31.03.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед №593/29.08.2022г. на Кмета на община Исперих 

 О Б Я В Я В А

 

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 
1. Поземлен имот  №46913.120.58  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 251  кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Н.Й.Вапцаров », община Исперих при  съседи: имоти с № 46913.120.688; № 46913.120.57; № 46913.6.46;  № 46913.6.47 и №46913.120.379, съгласно АЧОС № 4628 от 18.04.2012г.  
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  3 349,00  лева.
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 170,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1 700,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 20.09.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.  За повторен търг до 15.00 часа на  27.09.2022 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 21.09.2022г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 28.09.2022г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00  лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.09.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 27.09.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 08. 2022 г.