Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с. Малък Поровец

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 611 от 01.09.2022 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. № УТ-984/23.08.2022 г. от „ПИМ” ООД с управител Мирослав Димитров Паскалев, приложените към тях документи за изменение на действащия план за регулация и застрояване, становище на гл.архитект на Община Исперих от 25.08.2022 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация и застрояване.
На основание чл.44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и по смисъла на чл.1З4, ал.2, 7.6 от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ.

 

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ  /подробен устройствен план — план за регулания и застрояване/ одобрен със / Заповед Решение/ № 609/25.09.1982 г. на ОбС Исперих, кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ III-262,263 в квартал 23 по ПУП, /землището на/ с. Малък Поровец, Община Исперих.

Разрешавам заявителят „ПИМ” ООД с управител Мирослав Димитров Паскалев, да възложи за собствена сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и при необходимост да се съгласува от възложителя със заинтересованите централни и администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества — „ЕРП --Север Мрежи”, „ ВиК”, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, а разработката на окончателния проект с РИОСВ.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. Ч случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 09. 2022 г.