Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС,  чл. 73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 399 от 31.08.2022 г. на ОбС Исперих и Заповед № 620/01.09.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за срок от 1 година за отдаване под  наем на 200 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино при начална тръжна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева за трайни насаждения – едно орехово дърво или обща годишна наемна цена в размер на 1 000 (хиляда) лева.

2. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00  лева, който се внася до 15:00 часа на 19.09.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих и стъпка за наддаване в размер на 10,00 (десет) лева.

За повторен търг до 15:00 часа на  26.09.2022 год. (понеделник).

3Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 20.09.2022 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих .

4. Повторен търг да се проведе на 27.09.2022 г. (вторник) от 10:00 часа при същите условия.

5. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20,00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 19.09.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 26.09.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

6. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 09. 2022 г.