BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

О Б Я В А

Във връзка с удължаване на срока за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих и Управляващият орган „АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” подписаха допълнително споразумение, с което проектът е продължен до 30.09.2022 год. Община Исперих ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ, с което стойността на проекта излиза на 184 517,41 лв.

Община Исперих продължава набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 09.09.2022 г. до 30.09.2022 г. от следната целева група:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и  нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
    
Лицата, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата, подават заявление –декларация по образец до доставчика на услугата - Община Исперих по постоянен адрес или настоящ, ако е различен от постоянния. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Документи ще се приемат при строго спазване на епидемиологичните мерки както следва:
в сградата на Домашен социален патронаж, находяща се на улица „Хан Аспарух” № 1  всеки работен ден от 13:00 ч.  до 15:00 ч. 

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 09. 2022 г.