ИЗТИЧАЩ СРОК /28 ноември 2022 г./ за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите

УКАЗАНИЯ
относно: Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите

Във връзка с изтичащия срок (28 ноември 2022 год.) за регистрация на водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите (кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита), разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 год. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, предоставяме на вниманието Ви УКАЗАНИЯ за попълване на Образец РГ2 - Заявление за регистрация.

Напомняме, че заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождение на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

На регистрация подлежат кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания. Преди подаване на заявлението следва да се установи дали кладенецът е в границите на населеното място или селищното образувание. Заявление Образец РГ2 се подава само ако кладенецът е в границите на населеното място или селищното образувание.

УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ:

ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ - Попълва се лицето, собственик на водовземното съоръжение (собственикът на имота, в който се намира водовземното съоръжение). Адресът следва да е актуален, тъй като  на същия ще бъде изпращана впоследствие кореспонденцията. Ако имотът е собственост на повече от едно лице, заявлението може да се подаде само от едно от тях.*

ДАННИ ЗА ИМОТА, В КОЙТО Е РАЗПОЛОЖЕНО СЪОРЪЖЕНИЕТО - посочва се населеното място, където се намира имотът, в който е водовземното съоръжение - град/село, община, област и се попълва УПИ /идентификатор на имот/, административен адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване - данните се вземат от нотариалния акт или скицата на имота.

СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - попълват се данните на собственика/собствениците. В случай, че са повече от едно лице, се изброяват всички съсобственици.

ДАТА НА ИЗГРАЖДАНЕ - достатъчно е да се напише годината на изграждане.

ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ НА КЛАДЕНЕЦА И/ИЛИ РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТА - достатъчно е да се посочи отстояние на водовземното съоръжение от двете най-близки граници на имота (север-запад, юг-изток). Географски координати се попълват, само ако могат да бъдат измерени такива. Замерването може да се осъществи и с мобилен телефон.

ВИД НА КЛАДЕНЕЦА - най-общо шахтовият кладенец е съоръжение с диаметър над 80 см./800 мм. Ако видът на кладенеца бъде объркан, това няма да повлияе на регистрацията.

КОНСТРУКЦИЯ - достатъчно е да се посочи дълбочината на съоръжението и диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци.

НАЧИН НА ЧЕРПЕНЕ НА ВОДАТА - посочва се с какво се взема вода - кофа или помпа.

ЦЕЛ, ЗА КОЯТО СЕ ПОЛЗВА ЧЕРПЕНАТА ВОДА ИЛИ НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ В БЪДЕЩЕ - посочва се "собствени потребности на гражданите".

*В случай, че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да се приложи ксерокопие на пълномощното.

Приложение: Образец на заявление РГ2.

02. 11. 2022 г.