Одобряване изменението на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 830 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-843 от 25.07.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ VII-430 и УПИ VIII-430 в квартал 57 по плана на с. Драгомъж, /ПИ № 24921.501.430/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 26.07.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 500 от 28.07.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 9 от 17.11.2022 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ .

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ VII-430 и УПИ VIII-430 в квартал 57 по плана на с. Драгомъж, /ПИ № 224921.501.430/, като се обособи един нов УПИ, който получава нов идентификатор УПИ XII-430, /ПИ № 24921.501.430/ и предвиден за "Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.