Одобряване изменението на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 832 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-856 от 28.07.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ III-70 и VI-70 в квартал 40 по плана на с. Вазово, /ПИ № 10015.111.70/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 04.08.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т.  от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 520 от 08.08.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 7 от 17.11.2022 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ III-70 и VI-70 в квартал 40 по плана на с. Вазово, /ПИ № 10015.111.70/, като се обособят два нови УПИ, които получават нови идентификатори УПИ XV-611, /ПИ № 10015.111.611/ и УПИ XVI-612, /10015.111.612/ и предвидени за "Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 т ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.