Одобряване изменението на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 833 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1238 от 27.10.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-267, 268, УПИ VI-267 и УПИ V-267 в квартал 37, с. Голям Поровец /ПИ № 15953.65.570 и ПИ № 15953.65.267/, становище на Гл. архитект от 27.10.2022 г., че искането е законосъобразно на основание чл.15, ал. 3 от ЗУТ и Заповед на Кмета на Общината № 766/28.10.2022 г. за допускане на изменението е изготвен проект за частично изменение на ПУП - ПР /план за регулация/, разгледан и приет с протокол № 4, т. 6 от 17.11.2022 год. на ОЕСУТ.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване на изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на подробният устройствен план - ПР /план за регулация/ за УПИ VII-267, 268, УПИ VI-267 и УПИ V-267 в квартал 37, с. Голям Поровец, /ПИ № 15953.65.570 и ПИ № 15953.65.267/, като се промени местоположението на общата регулационна линия между тях и се образуват два нови УПИ, с идентификатори УПИ V-267 и УПИ VII-570 и се запази начина на трайно предназначение за "Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед влиза в сила от деня н издаването й на основание чл.15, ал. 6 от ЗУТ и се съобщава на заявителите от Дирекция "УТИЕОСМДТ" при Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.